Een goede boom

Zondag 25 September 2005 om 17:45

Deze week dook op diverse plaatsen (RTL4, Trouw, Engeltje, ND) het bericht op dat Ruard Ganzevoort is ontslagen als predikant van de Nederlands Gereformeerde kerken. De formele reden is artikel 10 van de kerkorde, waarin wordt gesproken van "gewichtige, maar niet tuchtwaardig makende redenen". In dit geval betreft het een verstoorde arbeidsrelatie - en de oorzaak daarvan ligt in het feit dat Ruard als gehuwde predikant in de gemeente kwam, maar nu samenleeft met zijn vriend. Voor tot ontslag kon worden overgegaan moest de regio (de vergadering van alle NG-kerken in een geografische regio, in dit geval Utrecht) met het ontslag instemmen. Bovendien moest een genabuurde regio ermee instemmen. Cruciaal was daarbij de vraag over de beroepbaarstelling. Als de regio van mening was geweest dat Ruard in een andere NG-gemeente wel als predikant zou kunnen dienen, zou Ruard als predikant voor de NGK behouden blijven. De kerkenraad van Utrecht wilde liever geen uitspraak doen, enerzijds omdat Ruard lid van onze gemeente is en daarom onder onze pastorale zorg valt, anderzijds omdat de raad van mening is dat we als gemeente ons niet gedegen hebben kunnen bezinnen op het onderwerp: binnen de raad wordt zeer divers gedacht over predikantschap en homofiel samenleven. De raad heeft daarom aangedrongen op een "oplossing" waarbij Ruard zijn ambt als predikant niet kwijt zou raken, zolang we nog in de bezinningsfase waren. Die ruimte was er niet: uiteindelijk heeft de kerk van Utrecht zich op de regiovergadering van stemming onthouden.

Als kerkenraadsleden hebben Rineke en ik deze verdrietige zaak van dichtbij meegemaakt. Vele bijbelteksten over homofilie kwamen ter tafel. Ik geef meteen toe dat ik het óók niet weet, en dat we de diverse teksten waarin zeer afwijzend over homofilie wordt gesproken niet eenvoudig van tafel kunnen vegen, hoe contextbepaald en tijdgebonden sommige ook zijn. Voor mij persoonlijk kwamen echter de volgende woorden van mijn Heer steeds duidelijker centraal te staan:
36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.
38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil?
40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort.
44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.
45 Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. (Lucas 6)

Behalve barmhartigheid, terughoudendheid in het oordelen over anderen, zelfreflectie en bescheidenheid leert deze passage mij nog iets essentieels. Ik ken Ruard als een man die in een levende relatie met God staat. God heeft hem gezegend met vele gaven: als leraar, als pastor, als mens. De vruchten daarvan zijn tastbaar in wat hij betekent voor zijn medemensen, of het nu gaat om de woorden van kennis en inzicht die hij via zijn colleges, boeken en andere publicaties doorgeeft, of om de fijngevoeligheid waarmee hij pastorale zorg betoont, of om de liefde en trouw jegens zijn vriend. Blijkbaar heeft Ruard in Gods ogen genade gevonden: Hij gebruikt hem immers om rijkelijk goede vruchten uit te delen. Nu kunt u tegenwerpen dat God met een kromme stok rechte slagen kan maken - maar geldt dat niet voor ons allemaal, dat we onvolkomen zijn en afhankelijk van Gods genade?

Aan de vruchten herkent men de boom. Wie zijn wij, om deze goede boom om te hakken?

Ik ben bang dat we als Nederlands Gereformeerde kerken met deze stap onze homofiele broeders en zusters in het algemeen en Ruard in het bijzonder een groot onrecht aandoen. Ik hoop en bid dat God met de kromme, aartslelijke stok van deze beslissing toch nog een rechte slag kan maken...


Hiervoor: "Rooie rakker..." | Hierna: "Lynndie England schuldig" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Gebruikte Tags: , ,

Reisgenoten

gravatar for terp

Brings back memories…..

terp ( E-mail ) · 25-09-’05 20:57 · Reageer op terp

gravatar for Mutti

Ik ben er kapot van! En ik ben er héél erg boos om. Dat is eigenlijk het enige dat ik er over kan zeggen.
Wetend hoeveel pijn het doet als er geen plaats meer voor je is in de kerk.

En aangezien het kerkgebeuren een groepsgebeuren is, is voor mij iedereen die lid is van die groep mede verantwoordelijk. Ook diegenen die het er ‘eigenlijk’ niet mee eens zijn, maar dit onrecht tóch laten gebeuren en bestaan.

Ik weet het, dat klinkt hard. Maar zo voelt het nu eenmaal bij mij.

Mutti ( E-mail ) (URL) · 25-09-’05 23:23 · Reageer op Mutti

gravatar for Mutti

Elke keer als ik even een kijkje op je weblog neem verbaast het me weer dat niemand de behoefte voelt om er op te reageren.
Blijkbaar is ‘t complete vrome volk bang zíjn/haar vingers te branden. Kan me gewoon niet voorstellen dat hier geen hele volksstammen gelovigen van wakker liggen, en dat ook laten zien.

Mutti ( E-mail ) (URL) · 06-10-’05 14:46 · Reageer op Mutti

gravatar for Henk Algra

“Blijkbaar is het complete volk bang zijn/haar vingers te branden….” Die zin wekt bij mij de indruk dat de schrijfster maar tot één conclusie kan komen. Mijn vraag is: zou het ook zo kunnen zijn dat er nog andere redenen zijn waarom lezers niet via dit medium reageren op deze verdrietige situatie?

Henk Algra ( E-mail ) · 07-10-’05 14:38 · Reageer op Henk Algra

gravatar for Mutti

O ja, er kunnen duizend en één redenen zijn waarom niemand er op durft te reageren. Maar voor mij rechtvaardigt geen enkele reden het zwijgen als iemand zo gruwelijk onrecht wordt aangedaan. En via dit medium? Waarom zou je NIET hier open en eerlijk durven zeggen wat je er van vindt? Niks durven zeggen via dit medium ruikt bij mij naar angst voor eigen hachje.

Mutti ( E-mail ) (URL) · 07-10-’05 16:49 · Reageer op Mutti

gravatar for Gert Jan

Er kunnen duizend en één redenen zijn waarom iemand niet reageert. Angst kan daar één van zijn; angst voor je eigen hachje, angst mensen voor het hoofd te stoten, angst verkeerd begrepen te worden.

Ik ben zeker met Mutti eens dat er niet gezwegen mag worden. Nu Ruard in beroep is gegaan lijkt mij de tijd rijp voor de NGK om het onderwerp homofilie op de agenda van de plaatstelijke kerken te zetten. Laten we hopen dat dat duidelijkheid brengt.

Mijn standpunt in deze moge duidelijk zijn: als ik straks voor God sta, zal Hij mij niet vragen of ik wel heb opgelet dat er geen praktiserende homo’s of lesbo’s leidinggevende posities hebben bekleed in de kerk. Hij zal mij vragen of ik Hem heb liefgehad met heel mijn hart, ziel en verstand, en of ik mijn naaste heb liefgehad als mijzelf. Ik zal stamelen dat ik mijn uiterste best gedaan heb en wijzen naar mijn Heer, die de prijs voor mij betaalde en mij van de banden van mijn schuld verloste – waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Anderen binden en het recht op geluk en liefde ontzeggen past daar niet bij.

En wat betreft de ‘voorbeeldfunctie’ van een predikant: als een predikant naar goed Nederlands Gereformeerde traditie een vrijgestelde ouderling is, en een ouderling een gewone gelovige die door God tot een bijzondere taak is geroepen, kunnen we aan predikanten geen andere eisen stellen dan aan ouderlingen of ‘gewone’ gelovigen. Als een predikant geen homo mag zijn, dan een ouderling ook niet en een gemeentelid evenmin. Als een gemeentelid homo mag zijn, dan een ouderling ook en een predikant eveneens.

Over de interpretatie van bijbelteksten die homofilie afwijzen zijn bibliotheken vol geschreven. Ik ga hier geen hermeneutisch betoog houden – anderen kunnen dat beter en hebben dat elders al beter gedaan. Het grote gebod gaat mij boven alles.

Tegelijk heb ik hier makkelijk praten. Mijn uitspraken zullen geen kerkscheuring in Utrecht teweeg brengen: hooguit zullen enkele broeders en zusters hun wijze hoofd schudden en roepen: “Daar heb je Gert Jan weer. Gelukkig heeft hij meer verstand van pianospelen.” Dat anderen minder vrij durven spreken is wellicht betreurenswaardig, maar dan toch zeker begrijpelijk. En wellicht is het voor sommigen wel heel verstandig nu even niet te reageren: er is een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken.

Gert Jan (URL) · 07-10-’05 18:47 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Mutti

O ja, er is zeker een tijd om te zwijgen, en een tijd op te spreken. Maar wie zwijgt waar hij/zij onrecht ziet gebeuren, waar een medemensen onrecht aangedaan wordt, daar is geen tijd van zwijgen voor. Te veel heeft de kerk, hebben kerkmensen al gezwegen als er onrecht gebeurde.
En in ‘t geval van Ruard gaat het me niet eens zo zeer om het samenleven met een vriend, dat is zijn eigen keuze, die hij, naar ik aannam gemaakt heeft voor het oog van God. Waar hij mij om gaat is: door deze beslisising van de kerkenraad van Doorn, is elke predikant, en elk gemeentelid, die de ander onrustig maakt, of anders is dan de gangbare norm vogelvrij verklaard.

Mutti ( E-mail ) (URL) · 07-10-’05 20:09 · Reageer op Mutti

gravatar for Gert Jan

Ook bij Matthijs komt het thema homofilie ter sprake: vooral het met twee maten meten. Persoonlijk zie ik noch homofilie, noch rijkdom als zonde (in de zin van: je doel missen). Zowel relaties (een mens tegenover je) als rijkdom zijn een zegen van God. De uitdaging is om die godgegeven weelde in deze gebroken wereld, waarin zowel geld als geluk ongelijk verdeeld zijn, niet voor jezelf te houden maar maximaal in te zetten ten dienste van het Koninkrijk.

Gert Jan (URL) · 08-10-’05 11:58 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Mutti
In reactie op : Heb het gelezen. Ben erg benieuwd waar hij uitkomt:-) Maar dat zullen we na het weekend wel lezen. Mutti ( E-mail ) (URL) · 08-10-’05 13:13 · Reageer op Mutti

gravatar for terp

Met risico dat ik verkeerd begrepen word…
Mag/kan het zo zijn dat je in liefde iemand kan/moet vertellen dat waar ie mee bezig is in God’s ogen een gruwel is? (ook al is het een schat van een mens en een aanwinst voor de gemeente en daarbuiten) En dat dat dan ook consequenties heeft? (voor God) Is het niet zo dat God niets (meer) heeft tegen de mens maar wat ie doet? God naar je hart kijkt maar niet een optel som maakt van plus-mis-keer-gedeelddoor, ok het is positief?
Dat ik zelf ook gevoelens heb waar tegen ik moet vechten, maar er in volharden een overtreffende trap is. En dat we vooral moeten oppassen dat we menselijke maat niet Gods maat maken. Het is je kind, een verkeerde weg ingeslagen, het blijft je kind, toch blijf ik er van houden, al weet ik dat God er anders over denkt, die weg die zij is ingeslagen is een weg zonder God, ik blijf van d’r houden, snapt u het nog? God houdt van iedereen (?) niet iedereen houdt van God, niet iedereen zal behouden worden.

terp ( E-mail ) · 09-10-’05 01:04 · Reageer op terp

gravatar for terp

2 Korintiërs 2:4
Toen ik u schreef was ik terneergeslagen en bedrukt en stonden de tranen in mijn ogen. Ik wilde u geen pijn doen, maar u laten weten hoezeer ik u liefheb.

terp ( E-mail ) · 09-10-’05 01:14 · Reageer op terp

gravatar for terp

O Mutti, wat zit er een pijn achter je schijven (op meerdere plaatsen).
…kom we delen het, krijg jij een beetje van mij, delen we het samen..

terp ( E-mail ) · 09-10-’05 01:20 · Reageer op terp

gravatar for Mutti
In reactie op : Ik weet niet of het een gruwel is in Gods ogen…, al weet ik wel dat velen het zo interpreteren. Maar ik weet ook dat alle teksten in de bijbel, waarin het over dit onderwerp gaat, in een context staan, en ‘t enige dat ik er in lees is: alle seksualiteit, waarin de ander als mens niet tijd z’n recht komt, waarin de ander slechts een lust object is, waarin seks alléén maar een bevrediging van lusten is, en dat geldt net zo goed voor hetero’s als homo’s, daar heeft God een afkeer van.

Maar ik vind zowiezo dat daar de discussie in dit geval helemaal niet over moet gaan. Zoals ik al eerder schreef: de discussie moet gaan over het feit dat de kerkenraad van Doorn met deze beslissing, en met instemming van de genabuurde regio’s, elke predikant en elk gemeentelid vogelvrij heeft verklaard, als hij/zij de ander onrustig maakt, omdat hij/zij niet voldoet aan de gangbare norm. Want dát wordt door Doorn als reden aangevoerd: Ds. Ganzevoort zorgde voor onrust in de gemeente. En dát zie ik als een groot onrecht.

En als het jezelf is overkomen, dan weet je waar je over praat. Dan weet je hoe gruwelijk zeer het doet als je te kennen geven wordt dat er geen plaats meer voor je is.

O ja, er zal achter mijn schrijven veel pijn zitten. Maar dat mag. Wees maar blij dat het me nog (steeds) pijn doet, als ik onrecht zie, en zeker als ik het zie in de kerk, en dat ik niet afgestompt ben.
‘k Had ook m’n schouders er over op kunnen halen en onverschillig kunnen zeggen: ‘t gaat mij niet meer aan, ik hoor niet meer bij dat kerkgenootschap.
Maar ‘t vervult mij met heilige toorn.

Mutti ( E-mail ) (URL) · 09-10-’05 20:18 · Reageer op Mutti

gravatar for Mutti
In reactie op :

Ik kwam er steeds niet toe om op bovenstaande te reageren. Misschien ook wel omdat ik gewoon weet dat alles wat je zegt, als iemand al zo’n standpunt heeft ingenomen en tussen homofilie en Sodom en Gomorra een isgelijkteken zet, boter aan de galg gesmeerd is. Maar beste Brigitte, als jouw dochter een relatie is aangegaan, die puur gericht is op de liefde tot die ander, dan heb jij, dan heeft niemand het recht om die relatie te veroordelen.
Omdat je een liefdesrelatie op geen enkele manier kunt vergelijken met wat er in Sodom en Gomorra gebeurde. Wat daar gebeurde had niets te maken met liefde tussen twee mensen, maar alles met seks om de seks! En dát is God een gruwel! Maar waar mensen oprecht van elkaar houden, doen ze niets dat ingaat tegen Gods geboden. En de relatie van je dochter vergelijken met jouw vreemdgaan…, waarbij je anderen schaadt… Ik vind het onbegrijpelijk!

Mutti (URL) · 29-02-’08 21:43 · Reageer op MuttiVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.

Gebruikte Tags: , ,

Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!