Het gaat beter! (2)

Woensdag 20 September 2006 om 11:07

Tenminste, met de begrijpelijkheid van de troonrede. Over de economie verschil ik van mening met het kabinet, maar de leesbaarheid van de rede gaat vooruit. In voorgaande jaren (2003, 2004, 2005) mopperde ik daar steevast over. Sinds Hare Majesteit zelf haar ongenoegen over de onbegrijpelijkheid van de tekst heeft uitgesproken lijken de dames en heren van de regering echter hun best te zijn gaan doen. De wereldomroep heeft ze dit jaar nog eens voorgedaan hoe het beter kan, dus met een beetje mazzel en goede wil kunnen ze het volgend jaar zelf.

Valt er dan niets meer te mopperen? Jawel, namelijk over de inhoud. Die staat bol van de verkiezingsretoriek. Het gaat helemaal niet zo goed met Nederland. De plannen om van Nederland een Innovatieland te maken zijn jammerlijk mislukt, een enkele witte raaf (ik noem TomTom) daargelaten. De hufterigheid viert hoogtij, compassie en sociale bewogenheid zijn tot onder het nulpunt gedaald. De recente lichte economische verbetering hebben we grotendeels niet aan onszelf te danken, maar aan een aantrekkende wereldeconomie. De regering probeert, met de verkiezingen in het vooruitzicht, zoveel mogelijk te profiteren van de opleving in de economie. Alle probleemgebieden werden zorgvuldig doodgezwegen, de summiere succesjes uitputtend gevierd - alles in de hoop dat de kiezer gegrepen wordt door de 'good vibes', de malaise even vergeet en zich welgemoed laat meezuigen in de maalstroom van het positivisme. En natuurlijk op 22 november in diepe dankbaarheid gaat stemmen.

Ondertussen lopen de wachtlijsten weer op, zijn de ziektekosten voor veel mensen onbetaalbaar geworden, krijgen dak- en thuislozen geen medische zorg, worden ouders en kinderen gescheiden in de kampen die we eufemistisch AsielZoekerCentra's zijn gaan noemen, maakt de bureaucratie en regelgeving ondernemen onbetaalbaar en de dagelijkse zorgtaken onuitvoerbaar en worden we links en rechts ingehaald door landen die we voorheen tot de derde wereld rekenden. Dat Nederland koploper in Europa is zegt weinig over ons - maar des te meer over Europa. Te negatief? Daar heeft u gelijk in. Beschouw het als een compensatie voor het 'happy camper' verhaal dat de regering ons op de mouw probeert te spelden. Zonder roze bril zie je de kleuren een stuk realistischer.

Wat me verrast is dat Hare Majesteit zich leende voor deze campagnespeech. Hoort een staatshoofd niet boven de partijen te staan?


(origineel)

Leden van de Staten-Generaal,

Dit jaar vindt uw Verenigde Vergadering plaats in een nieuw ingerichte Ridderzaal. Deze historische ruimte is een symbool van onze democratische rechtsstaat.
Op 22 november zullen de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer worden gehouden. De regering is zich ervan bewust dat dit zorgvuldigheid vereist bij het indienen van de begroting voor 2007. Evenzeer is zij verantwoordelijk voor een begroting die een solide brug slaat naar de komende jaren.

Als sterk, welvarend en vrij land hebben wij een belangrijke internationale verantwoordelijkheid. Conflicten en noden in de wereld vergen een actieve opstelling van Nederland. Samen met andere landen zijn wij drager van de internationale rechtsorde. In Afghanistan, Soedan, Bosnië, Irak, Congo en elders staan Nederlandse mannen en vrouwen op de bres voor orde, veiligheid en wederopbouw. De Nederlandse militairen zijn goed op hun taak voorbereid en vervullen die in een gevaarlijke omgeving met volle inzet en overtuiging. Zij weten zich door ons gesteund. Onze gedachten gaan uit naar hen die een dierbare in deze missies hebben verloren.
Het lot van de wereld is óns lot. Wij blijven strijden tegen armoede en ziekte en voor een beter milieu. Nederland draagt eraan bij dat meer mensen in ontwikkelingslanden de beschikking krijgen over schoon water, duurzame energie, medicijnen en goed onderwijs. Burgers, bedrijven en organisaties tonen zich bij deze taken steeds meer betrokken.

Ons land wil een positieve rol vervullen in de wereld, door nauw met anderen samen te werken. Juist in een tijd van spanningen, in de schaduw van terreurdreiging, is het van belang met daden te laten zien dat er alternatieven zijn voor geweld en onrecht. Nederland wil een land zijn dat creatief meezoekt naar nieuwe oplossingen.
Ook de Europese Unie biedt een kader om problemen op te lossen en geschillen te beslechten. In de Unie geeft de regering haar volle aandacht aan vragen die het dagelijks leven van mensen raken. Voor onze veiligheid, onze welvaart, de bescherming van het milieu en de energievoorziening op de langere termijn hebben wij elkaar als Europeanen nodig. Daaraan werken krijgt prioriteit boven discussies over de inrichting van de Europese Unie.

Bij het overleg over de toekomstige verhoudingen binnen het Koninkrijk staan we voor een gezamenlijke opgave. Dit vergt een grote inzet van ons allen. De regering spant zich ervoor in dat deze besprekingen tot vruchtbare resultaten zullen leiden. Ikzelf verheug mij er bijzonder op binnenkort de Caraïbische delen van het Koninkrijk te mogen bezoeken.

Nederland is een land dat verantwoordelijkheid neemt in de wereld. Verantwoordelijkheid is er ook dicht bij huis, in de zorg en aandacht voor elkaar. De regering wil bevorderen dat alle mensen in Nederland zich kunnen ontplooien en kunnen meedoen in en bijdragen aan de samenleving. Ieders kwaliteiten moeten tot ontwikkeling kunnen komen. Onderwijs dat inspireert is daarvoor een eerste vereiste. Speciale aandacht geeft de regering aan de uitbreiding van stagemogelijkheden en combinaties van leren en werken. Mensen die in het onderwijs werken, hebben meer ruimte nodig om beter te kunnen inspelen op de behoeften van leerlingen. Daartoe zullen de administratieve lasten voor scholen volgend jaar met meer dan een kwart zijn teruggebracht. Scholen die goed functioneren, krijgen te maken met minder inspectietoezicht.
Een groot probleem is dat veel jongeren hun school niet afmaken. Een groeiende groep kinderen heeft bovendien problemen in het gezin of in de sociale omgeving. Deze jonge mensen mogen wij niet aan hun lot overlaten. Per 1 januari 2007 zal daarom de leerplicht gelden voor iedereen tot 18 jaar die nog onvoldoende gekwalificeerd is voor de arbeidsmarkt. Onwillige jongeren zullen worden begeleid.
Instellingen in de jeugdzorg gaan beter samenwerken en ontvangen financiële steun om de wachtlijsten nog dit jaar weg te werken. Ook worden gezinsvoogden beter toegerust voor daadwerkelijke begeleiding van jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit daalt. Mensen voelen zich veiliger. Om deze gunstige ontwikkeling te versnellen, stelt de regering extra middelen beschikbaar voor de politie en de sociale veiligheid in de grote steden.
De komende jaren blijven inspanningen onverminderd nodig om met name de georganiseerde misdaad aan te pakken.

Iedereen moet in ons land naar vermogen kunnen meedoen, ongeacht leeftijd en gezondheid. Met dat doel gaat per 1 januari 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning in. Mensen die thuiszorg of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen voortaan dicht bij huis terecht. Hun gemeente zorgt voor hulp die aansluit bij hun behoeften en levenssituatie. De kwaliteit van verpleeghuizen zal verder worden verbeterd, en mede dankzij extra middelen zijn wachtlijsten in de thuiszorg niet meer nodig. Het waardevolle werk van mantelzorgers wordt vanaf 2007 extra ondersteund.
Voor ons geluk en ons welzijn zijn wij op elkaar aangewezen. Aandacht voor anderen, respect voor andermans inbreng en overtuiging, dat zijn de fundamenten van een levendige buurt, een bloeiende stad, een sterk land. Het is verheugend dat in veel gemeenten initiatieven tot ontplooiing komen om de binding tussen mensen te versterken. De regering ondersteunt burgers en organisaties die zich in eigen kring inzetten voor een beter begrip tussen groepen in de samenleving. Om elkaar te kunnen begrijpen, moeten we elkaar kunnen verstaan. In de Wet inburgering nieuwkomers speelt taalvaardigheid dan ook een centrale rol. Volgend jaar zullen in alle gemeenten de nieuwe Nederlanders in een naturalisatiebijeenkomst worden verwelkomd.
De regering zet zich ervoor in de culturele rijkdommen waarover ons land beschikt, te behouden en toegankelijk te maken. Zo wordt het Rijksmuseum vernieuwd en is besloten een nationaal-historisch museum op te richten. Cultuur verbindt en verrijkt.

Naast onze inspanningen in de wereld en onze inzet voor elkaar is er nog een verantwoordelijkheid die op ons allen rust: de verantwoordelijkheid voor de toekomst. Ook komende generaties moeten de kans krijgen in Nederland een goed leven op te bouwen.

Van burgers is in de afgelopen moeilijke jaren veel gevraagd. De regering heeft met het oog op de toekomst ingrijpende maatregelen moeten nemen en tijdig noodzakelijke vernieuwingen doorgevoerd. Werknemers, werkgevers en regering hebben er samen toe bijgedragen dat ons land nu goed kan inspelen op de gunstige ontwikkeling van de internationale economie.
Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt. Nederlandse ondernemers zijn wereldwijd actief. In bedrijven, het onderwijs, de zorg en in tal van andere sectoren wordt aan innovatie gewerkt. Ons land is weer concurrerend. Dat is goed te merken aan de groei van de werkgelegenheid. Dankzij meer banen en lagere lasten hebben mensen weer meer te besteden. Terwijl de economie groeit, is de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht teruggedrongen. Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, stimuleert de regering het gebruik van schonere auto's.

Er is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd. De begroting voor 2007 is in evenwicht. De administratieve lasten zullen volgend jaar ten opzichte van 2002 met een kwart zijn verminderd. Ondernemers merken dat aan soepeler regels voor arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. Daarnaast maakt de regering het ouders gemakkelijker om een baan te combineren met de zorg voor hun kinderen. Voor werkende ouders wordt kinderopvang goedkoper en eenvoudiger, omdat alle werkgevers daaraan voortaan meebetalen. Scholen worden bovendien verantwoordelijk voor het organiseren van opvang voor en na de lestijden.
Er is een sociaal en solide zorgstelsel ingevoerd dat een bijdrage levert aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. De keuzemogelijkheden zijn vergroot. Verzekeraars moeten iedereen tegen dezelfde premie accepteren, ongeacht de gezondheidssituatie. Kinderen worden kosteloos meeverzekerd.
Belangrijke hervormingen zijn ook tot stand gebracht in de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Deze leiden ertoe dat steeds meer mensen werken en dat steeds minder mensen een beroep doen op een uitkering. Voor het eerst is het aantal uitkeringen zowel voor werkloosheid, voor arbeidsongeschiktheid als voor bijstand gedaald.
Al deze maatregelen scheppen de voorwaarden voor het behoud van de AOW en andere collectieve voorzieningen voor volgende generaties.

Ook dankzij ruimtelijke vernieuwingen en investeringen in de infrastructuur is Nederland beter voorbereid op de toekomst. In 2007 worden veel concrete resultaten zichtbaar.
Burgers, bedrijven en overheden hebben meer ruimte gekregen om hun eigen omgeving vorm te geven. Er komen aanzienlijk meer nieuwe woningen beschikbaar. De stedelijke vernieuwing begint vruchten af te werpen.
Achterstanden in het onderhoud van vaarwegen, wegen en spoorlijnen worden weggewerkt. De Hogesnelheidslijn-Zuid en de Betuwelijn worden in gebruik genomen, waardoor de verbindingen met onze buurlanden verbeteren.
Het is van het grootste belang de Nederlandse delta te beschermen tegen gevaren van hoog water. In samenwerking met provincies en waterschappen worden de zwakke schakels in de waterkeringen aangepakt. De zorg voor natuur krijgt verder vorm in het behoud en de ontwikkeling van nationale parken en landschappen. De regering ondersteunt de ambitie van de agrarische sector om toonaangevend te blijven in innovatie en spant zich in voor de kwetsbare visserij.

Met lagere lasten voor huishoudens en bedrijven en investeringen in de kwaliteit van de samenleving wil de regering de basis voor de toekomst verder versterken. Ondernemerschap en innovatie worden lonender gemaakt. Het wetsvoorstel Werken aan winst beoogt daaraan een belangrijke bijdrage te leveren. Samen met werkgevers en werknemers wil de regering zich ervoor inzetten om de gunstige uitgangspositie waarin ons land nu verkeert, vast te houden. Zo wordt 2007 een jaar waarin Nederland verder bouwt aan een goede toekomst.

Leden van de Staten-Generaal,

Over twee maanden kiezen de Nederlanders van achttien jaar en ouder een nieuwe Tweede Kamer. Vrije verkiezingen zijn van essentieel belang voor onze democratie. Zij zijn de uitdrukking van onze individuele vrijheid. Maar zij zijn evenzeer van betekenis voor de gezámenlijke verantwoordelijkheid die we hebben voor de wereld om ons heen, voor elkaar en voor onze toekomst.

Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
(Wereldomroep)

Geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer,

Dit jaar komen we bij elkaar in een nieuw ingerichte Ridderzaal. Deze historische zaal is een symbool van onze democratie. Op 22 november zijn er verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Daar heeft de regering rekening mee gehouden bij het opstellen van de begroting voor 2007. Ook is erop gelet dat de volgende regering in latere jaren kan voortbouwen op deze begroting.


Nederland is een sterk, welvarend en vrij land. Dat geeft ons een belangrijke internationale verantwoordelijkheid. Ons land moet zich actief bezighouden met conflicten en noodsituaties in de wereld. Samen met andere staten proberen we te zorgen dat alle landen zich houden aan de internationale regels en wetten. Nederlandse militairen zetten zich in het buitenland in voor orde, veiligheid en wederopbouw. De mannen en vrouwen van het Nederlandse leger zijn onder meer actief in Afghanistan, Soedan, Bosnië, Irak en Congo. De militairen zijn goed op hun taak voorbereid en doen hun werk in een gevaarlijke omgeving, met volle inzet en met volle overtuiging. Ze weten dat wij hen steunen. De gedachten van de regering gaan uit naar de nabestaanden van militairen die zijn omgekomen bij deze missies.

Het lot van de wereld is óns lot. We blijven strijden tegen armoede en ziekte, en voor een beter milieu. Nederland helpt mensen in ontwikkelingslanden aan schoon water, duurzame energie, medicijnen, en goed onderwijs. Niet alleen de regering geeft hulp; ook burgers, bedrijven en organisaties helpen een handje mee.

Ons land wil een positieve rol spelen in de wereld, door nauw met andere landen samen te werken. Er zijn veel spanningen, er is een terreurdreiging, en daarom is het juist nu belangrijk om te laten zien dat er alternatieven zijn voor geweld en onrecht. Nederland wil creatief meezoeken naar nieuwe oplossingen.

Eén van de plaatsen om samen problemen op te lossen is de Europese Unie. De regering houdt zich in de Unie vooral bezig met vragen die het dagelijks leven van de mensen raken. Zoals onze veiligheid, onze welvaart, ons milieu en onze energievoorziening; die dingen kunnen we het beste regelen samen met andere Europeanen. De regering wil liever aan deze praktische zaken werken, dan discussiëren over hoe de Europese Unie er uit moet gaan zien.

De landen in ons koninkrijk - Nederland, Aruba, en de Nederlandse Antillen - moeten het zien eens te worden over hoe ze in de toekomst gaan samenwerken. Daar moeten we allemaal ons best voor doen. De regering zet zich in voor een goed resultaat. Zelf ga ik binnenkort op bezoek in de Caribische landen van het koninkrijk, en daar kijk ik nu al naar uit.

Nederland is een land dat z'n verantwoordelijkheid neemt in de wereld. Maar ook dicht bij huis nemen we onze verantwoordelijkheid: we geven elkaar zorg en aandacht. De regering wil graag dat alle mensen in Nederland zich kunnen ontplooien, en dat ze meedoen in de samenleving. Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor is onderwijs belangrijk, en dan vooral onderwijs dat mensen enthousiast maakt en op nieuwe ideeën brengt. De regering wil ervoor zorgen dat meer leerlingen een stage kunnen volgen, of werkervaring kunnen opdoen. Leraren hebben meer vrijheid nodig om hun lessen te richten op wat de leerlingen nodig hebben. Daarom komen er minder overheidsregels voor de scholen. Als blijkt dat een school het goed doet, zal de onderwijsinspectie minder vaak langskomen.

Een groot probleem is dat veel jongeren hun school niet afmaken. Verder zijn er steeds meer kinderen die thuis of in hun omgeving problemen hebben. We mogen deze jonge mensen niet aan hun lot overlaten. Om te zorgen dat ze in ieder geval naar school gaan tot ze een diploma hebben, wordt de leerplicht verlengd tot een leeftijd van 18 jaar. Wie niet naar school wil, krijgt begeleiding.

In de jeugdzorg zijn er nog wachtlijsten. Die gaan de instellingen nog dit jaar wegwerken door een betere samenwerking; ze krijgen daar ook meer geld voor. De regering wil verder gezinsvoogden meer mogelijkheden geven om jongeren goed te begeleiden.

De criminaliteit neemt af; dat blijkt uit onderzoek. Mensen voelen zich veiliger. De regering wil dat die verbetering sneller gaat; daarom komt er extra geld voor de politie en voor een veilige omgeving in de grote steden. Natuurlijk blijft het ook nodig om de georganiseerde misdaad aan te pakken.

Of je nou oud of jong bent, gezond of ziek, iedereen moet in ons land kunnen meedoen. Om dat mogelijk te maken, komt er een nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning. Die geeft thuiszorg of hulpmiddelen aan mensen die dat nodig hebben. Dat wordt dan geregeld door de gemeente, want die staat het dichtste bij de mensen. Verpleeghuizen moeten nog beter worden; in de thuiszorg zijn er geen wachtlijsten meer omdat de regering daar extra geld in heeft gestoken. Mensen die voor een familielid zorgen, mantelzorgers, krijgen vanaf komend jaar extra geld voor hun waardevolle werk.

Als we het goed willen hebben, hebben we elkaar nodig. Een prettige buurt, een fijne stad, een sterk land; het heeft allemaal te maken met aandacht voor elkaar en begrip voor andere meningen. In veel plaatsen worden plannen uitgevoerd die mensen dichter bij elkaar brengen. Dat is mooi. Mensen en organisaties die hun best doen om meer begrip voor elkaar te kweken, krijgen de steun van de regering. Maar om elkaar te begrijpen, moet je elkaar wel kunnen verstaan. Daarom is kennis van de Nederlandse taal een belangrijk doel van de Wet die de inburgering van nieuwe landgenoten regelt. Wie echt ingeburgerd is wordt Nederlander. Vanaf volgend jaar wordt dat gevierd met een naturalisatiebijeenkomst in de eigen gemeente.

De regering doet haar best om al het moois dat wij in Nederland bezitten te beschermen en voor iedereen zichtbaar te maken. Zo wordt het Rijksmuseum vernieuwd en komt er een nieuw museum voor de nationale geschiedenis. Cultuur maakt het leven mooi en brengt mensen bij elkaar.

We moeten niet alleen ons best doen voor elkaar en voor de rest van de wereld, maar ook voor een mooie toekomst. Onze kinderen, en hùn kinderen, moeten net als wij een kans krijgen om in Nederland een goed leven op te bouwen.

Het is de laatste jaren niet gemakkelijk geweest. Sommige maatregelen van de regering gingen behoorlijk ver. Dat was nodig. Bedrijven, werknemers en de regering hebben er samen voor gezorgd dat Nederland nu klaar is om mee te groeien met de wereldeconomie. Nederland is gezond. Nederland werkt. Nederlandse ondernemers zijn in de hele wereld aan de slag. In bedrijven, op scholen, in ziekenhuizen en op nog veel meer plaatsen wordt hard gewerkt aan vernieuwing. Onze economie kan de strijd met andere landen weer aan. Dat zie je ook, want er komen meer banen bij. En de lasten zijn gedaald. Daardoor heeft iedereen meer geld in de portemonnee.
De economie groeit, maar toch is het gelukt om de luchtvervuiling te verminderen. Om de lucht nòg schoner te maken, wordt het gebruik van schone auto's aangemoedigd.

Er is de laatste jaren veel gebeurd waarop we in de toekomst kunnen doorbouwen. De begroting is volgend jaar uit de rode cijfers. Er is stevig gesnoeid in alle regels en bepalingen van de overheid. Mensen met een eigen bedrijf hebben daar veel profijt van. Verder maakt de regering het gemakkelijker de opvoeding van kinderen te combineren met een baan. Kinderopvang wordt goedkoper en eenvoudiger. Alle bedrijven moeten daar voortaan aan meebetalen. Scholen moeten er voor zorgen dat er vóór en na de lessen kinderopvang is.

Er is een eerlijk en betrouwbaar systeem ingevoerd voor de verzekering van ziektekosten. Daardoor blijft de gezondheidszorg goed en betaalbaar. De burgers hebben nu meer keus. Verzekeraars moeten iedereen accepteren voor dezelfde premie, ook mensen die ziek zijn. En de verzekering van kinderen kost niets.

Ook de regels voor werken en uitkeringen zijn aangepast. Daardoor zijn er nu meer mensen aan de slag en worden er minder uitkeringen aangevraagd. Voor het eerst wordt er nu ook minder uitgekeerd voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid én bijstand.
Door al die maatregelen kunnen de AOW en andere sociale voorzieningen in de toekomst blijven bestaan.

Er is veel geld gestoken in het verbeteren van de vervoersverbindingen. De regels voor bouwen zijn eenvoudiger. Ook daardoor is Nederland nu beter op de toekomst voorbereid. Veel resultaten zullen in 2007 zichtbaar worden.

Burgers, bedrijven, gemeenten en provincies mogen nu meer zelf besluiten nemen. Er worden veel meer nieuwe huizen gebouwd. En het gaat goed met de stadsvernieuwing.

Er wordt hard gewerkt aan de wegen, de spoorlijnen en de waterwegen. De Hogesnelheidslijn-Zuid en de Betuwelijn worden in gebruik genomen. Daardoor zijn onze buurlanden beter bereikbaar.

Het is heel belangrijk dat de lage delen van Nederland worden beschermd tegen de gevaren van hoog water. Zwakke dijken en duinen worden versterkt, in samenwerking met de provincies en de waterschappen. De natuur wordt beschermd met nationale parken en landschappen. De regering wil de landbouw steunen om door vernieuwing voorop te blijven lopen en zal haar best doen om de bedreigde visserij te helpen.

De regering wil de basis voor onze toekomst verder versterken door de belastingen voor burgers en bedrijven te verlagen. Daardoor wordt het voordeliger om een bedrijf te hebben en vernieuwend bezig te zijn. Daar komt een speciale wet voor: Werken aan winst. Samen met de bedrijven en de vakbonden wil de regering haar best doen om te behouden wat er nu is bereikt. Als dat lukt, wordt 2007 een jaar waarin Nederland verder bouwt aan een goede toekomst.

Leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Over twee maanden kiezen alle Nederlanders van achttien jaar en ouder een nieuwe Tweede Kamer. In onze democratie zijn vrije verkiezingen ontzettend belangrijk. Het is dé manier voor mensen om een eigen keuze te maken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen, voor elkaar en voor onze toekomst.

Leden van de Eerste en Tweede Kamer, u heeft een belangrijke taak. Ik en velen met mij wensen u veel wijsheid en zullen bidden dat God u helpt.

Hiervoor: "Goed voor hart en bloedvaten?" | Hierna: "Odeo audiocomments" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for terp

Ach, als je met gezond verstand om je heen kijkt (ruikt, proeft, doorprikt, glimlacht), hoeft wat je ziet niet uitgelegt te worden door een ander (laat staan door de regering).

terp ( E-mail ) (URL) · 20-09-’06 16:12 · Reageer op terp

gravatar for Sjaak

Een knap stukje vertaalwerk! Dat leest inderdaad veel makkelijker dan de originele tekst.

Sjaak (URL) · 20-09-’06 22:13 · Reageer op SjaakVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!