Troonrede 2007

Dinsdag 18 September 2007 om 12:44

Hoe belangrijk het beleid van de overheid ook is, een samenleving wordt gevormd door burgers. De regering wil met alle inwoners werken aan een Nederland waarin iedereen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden kan voelen. Onderling respect tussen mensen en eerbiediging van de Nederlandse rechtsorde zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden. Onze Grondwet gaat uit van gelijkheid voor de wet van alle burgers, van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging en van vrijheid van meningsuiting. Deze rechten vragen van ons allemaal verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Onze kracht ligt in samen werken en samen leven.

Deze slotparagraaf van de troonrede is eerlijk gezegd de enige paragraaf waar ik géén vraagtekens, maar een uitroepteken bij zet. Toch geldt ook hierbij: de intenties zijn ongetwijfeld goed, alleen de wijze waarop ze concreet gaan worden ingevuld is me niet duidelijk.

Ik heb altijd geleerd dat je plannen SMART moeten zijn willen ze kans van slagen hebben: Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time framed. Leg ik die meetlat langs de huidige kabinetsplannen, dan lijkt de suggestie van Hare Majesteit te bidden om kracht en Gods zegen voor de regering héél wijs.

Voor de statistici onder ons: in getallen uitgedrukt kruipt de leesbaarheid van de troonrede weer achteruit. Bijna 1950 woorden in 139 zinnen, dat is een gemiddelde van 14 woorden per zin. Daarbij moet gezegd dat een paar lange zinnen die score nogal vertekenen. Het zwaartepunt ligt bij zinnen van acht woorden en dat is keurig. Volgens Flesh Kincaid heb je echter toch al snel 11,5 jaar specifiek taalonderwijs nodig om deze tekst bij eerste lezing te begrijpen. De Flesch Reading Ease score is met 37.57 dan ook een kleine achteruitgang ten opzichte van de vorige twee jaar (2006, 2005) maar nog altijd beter dan dáárvoor (2004, 2003). Die kale cijfertjes doen de troonrede echter geen recht. Ik vind de begrijpelijkheid er namelijk wel op vooruitgegaan. De rede bevat veel actieve formuleringen, weinig frutsels, weinig overbodige woorden en bijna geen nodeloos gecompliceerde werkwoordconstructies. Er is dus wel degelijk vooruitgang. Hare Majesteits schrijvers krijgen van mij een dikke zeven.

Na de break: de door de Wereldomroep herschreven Troonrede in heldere, klare taal. Die krijgt van mij een tien met een griffel.

Leden van de Eerste en Tweede Kamer,

Het gaat goed met Nederland. De economie is gezond. Bedrijven en burgers zijn optimistisch. Jongeren vinden snel een baan.

Ook buiten de economie gaat het beter. Steeds meer mensen doen hun best voor anderen en voor een betere leefomgeving. Dit is een goed moment om stappen te zetten die ons land nóg beter maken.

En dat is nodig ook, want er is nog veel te doen. Mensen worden steeds ouder. Bedrijven, ziekenhuizen en scholen kunnen niet genoeg personeel vinden. Daar krijgen we allemaal mee te maken.

De groei van de economie moet op een schonere manier worden bereikt.

Te veel mensen voelen zich onveilig. Daarom moeten we veel aandacht blijven geven aan het bestrijden van terrorisme, misdaad en geweld.

Houvast
Nederland verandert snel. Er wonen steeds meer verschillende mensen. Sommigen worden daar onzeker van. Ze gaan op zoek naar houvast en een veilig gevoel. Dat kan soms ver gaan. Daarom moeten we nog meer ons best doen om de samenhang in ons land te vergroten en meer van elkaar te verdragen.

Maar veranderingen kunnen ook positief zijn. In het verleden heeft vernieuwing geleid tot vooruitgang. De kracht om ons te kunnen aanpassen maakt ons sterker voor de uitdagingen van de toekomst. De begroting voor 2008 draagt daar aan bij.

Volgend jaar krijgt de regering meer geld binnen dan ze uitgeeft. De jaren daarna ook. Zo sparen we voor de toekomst. Om de economie schoner en zuiniger te maken gaat de belasting op verbruik omhoog. Ook dingen die slecht zijn voor het milieu worden duurder. Met dat geld wil de regering het goedkoper maken om mensen in dienst te nemen. Dat helpt meer mensen aan het werk. Door al die plannen zullen veel mensen er in 2008 niet op vooruit gaan. Wie weinig verdient zal worden ontzien, wie veel verdient moet meer betalen. Alles bij elkaar zal iedereen de komende jaren wat meer geld overhouden en zullen de belastingen voor burgers en bedrijven niet stijgen.

Zes punten
In de begroting van 2008 wordt bijna 3 miljard euro meer uitgegeven dan dit jaar. Die extra uitgaven komen voort uit de plannen die de regering voor de komende vier jaren heeft gemaakt. Die plannen gaan uit van zes belangrijke punten.

Het eerste punt is de actieve rol die Nederland wil spelen in Europa en elders in de wereld. Zo levert onze krijgsmacht een belangrijke bijdrage aan vredesoperaties. De regering zal plannen maken over hoe het verder moet met de vredesmissie in Afghanistan. Onze militairen doen hun zware werk daar met moed en doorzettingsvermogen. We leven allemaal mee met de mensen die bij die missie hun geliefden hebben verloren. Maar met alleen militaire hulp kom je er niet. Ook politieke hulp en ontwikkelingshulp zijn nodig, zo vindt de regering.

Mensenrechten
Op veel plaatsen in de wereld worden de mensenrechten niet nageleefd. Daar wil Nederland iets aan doen, als lid van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Ons land blijft zich inzetten in de strijd tegen de armoede. Samen met burgers, bedrijven en andere organisaties zet de regering zich in om de internationale afspraken voor een beter milieu na te komen. En er komt extra geld voor schone energie in ontwikkelingslanden.

De regering is blij met de afspraken die de landen van de Europese Unie hebben gemaakt over een nieuw verdrag. Daardoor wordt Europa sterker, democratischer en duidelijker. En de parlementen van de lidstaten krijgen meer te zeggen. Als de lidstaten de plannen hebben goedgekeurd, zal de regering ze voorleggen aan de Eerste en de Tweede Kamer.

Het tweede belangrijke punt waar de begroting van uit gaat is een ondernemende en vernieuwende economie. Economische groei gaat niet vanzelf. Daar is kennis, vernieuwing en ondernemerschap voor nodig. Nieuwe banen en groei worden mogelijk gemaakt door ondernemers in kleine en grote bedrijven. De regering zal de regels vereenvoudigen en meer krediet beschikbaar stellen. Daardoor wordt het gemakkelijker om een bedrijf te beginnen en verder op te bouwen. Boeren en tuinders krijgen steun om vernieuwingen door te voeren. Vernieuwing is nodig om onze welvaart te behouden. Ook in belangrijke sectoren zoals energie, water en zorgverlening. Daar komen dan ook speciale vernieuwingsprogramma's voor.

Makkelijker
De regering zal de regels versoepelen voor talentvolle buitenlanders die in Nederland willen werken of studeren. Zo kan Nederland voorop blijven lopen in het bedrijfsleven en het wetenschappelijk onderzoek. Aan de universiteiten krijgen de beste wetenschappers voorrang bij de verdeling van onderzoeksgeld.

Een ondernemend land heeft goede verbindingen nodig. Tien grote projecten om de files te verminderen zijn volgend jaar klaar. Verder komt de regering met maatregelen om het rijden duurder te maken, en het bezit van een auto goedkoper. Er komt ook een plan om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Zo zullen er proeven worden gehouden met gratis kaartjes.

Het derde punt is een duurzame leefomgeving. Dat betekent: zuinig zijn met energie, en zuinig zijn op de natuur. De regering wil dat Nederland het schoonste en zuinigste land van Europa wordt. Dat gaat niet vanzelf. De regering gaat werk maken van energiebesparing. Ook moeten nieuwe technieken voor het opwekken van elektriciteit meer worden gebruikt, zoals windmolens en zonnepanelen.

Mooie Natuur
Een duurzaam Nederland betekent ook: zorgen voor een mooie natuur, en zorgen dat boeren en natuurbeheerders aan het werk kunnen blijven op het platteland. Om het landschap mooi te houden, mag er voortaan minder worden gebouwd in open gebieden.

Als Nederlanders leven we samen met het water. Door de verandering van het klimaat moeten we rekening houden met meer water in ons land. Daarom maakt de regering, samen met uw provincie en uw gemeente, plannen om beter voorbereid te zijn op de stijging van het zeeniveau.

Het vierde belangrijke punt is het samenleven met elkaar in de Nederlandse maatschappij. Ieder mens telt mee en ieder mens is nodig.Er zijn tweehonderdduizend mensen die al heel lang geen werk hebben. De regering, de werkgevers en de vakbonden gaan die mensen aan een baan helpen. Het komt steeds vaker voor dat mensen maar korte tijd een baan hebben. Soms moet je iets nieuws leren om ander werk te kunnen doen; daar komen bijscholingscursussen voor. Ook komen er nieuwe regels waardoor de werkgevers makkelijker tijdelijke banen kunnen aanbieden. Verder wordt het goedkoper voor werkgevers om mensen in dienst te hebben. Voor jongeren tot 27 jaar geldt in de toekomst een leer- of werkplicht. Daardoor hebben ze later meer kans op een baan.
Scholieren in het voortgezet onderwijs moeten een stage in de maatschappij gaan doen. Ook dat levert nuttige ervaring op voor later.

Mantelzorg
Organisaties van vrijwilligers en mantelzorgers kunnen rekenen op meer geld. Zo wil de regering steun geven aan mensen die zich inzetten als vrijwilligers om anderen te helpen. Zulk werk is belangrijk voor de samenleving.

De regering houdt ook in de gaten dat de huisarts, het ziekenhuis, en de specialist voor de patiënten nog te betalen zijn. En de gezondheidszorg moet goed blijven, vooral natuurlijk in verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Er komen wat veranderingen in de zorgverzekering. De no-claimregeling wordt afgeschaft, want die werkte niet goed. Daarvoor in de plaats komt nu een eigen risico. Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid.

Het beste is natuurlijk gezond te leven, zodat de kans kleiner is dat je ziek wordt. Daarom geeft de regering extra geld aan sportverenigingen.

Het Gezin
Samen leven, dat gebeurt vooral in het gezin, op school en in de buurt.

Om ouders te helpen wanneer dat nodig is, komen er overal Centra voor Jeugd en Gezin. Daar kunnen ouders en hun kinderen terecht als ze problemen hebben bij de opvoeding. Opvoeden kost geld. Daarom krijgen gezinnen met lage inkomens, en grote gezinnen in de toekomst niet alleen kinderbijslag; die kunnen ook rekenen op extra geld. Hoe lager het gezinsinkomen, en hoe meer kinderen er zijn, hoe meer hulp zo'n gezin krijgt.

De school is belangrijk voor ieder kind. Als je op een goede school hebt gezeten, heb je meer kans op succes in je leven. Een goede school, dat betekent: goede leraren. De regering wil het aantrekkelijker maken om leraar of lerares te worden. De belangrijkste schoolvakken zijn taal en rekenen, en die lessen moeten worden verbeterd.

Of je goed terecht komt in het leven, hangt soms ook af van de buurt waar je woont. Er zijn in Nederland veertig wijken met veel problemen. Daar gaat de regering wat aan doen, samen met de huisbazen en de gemeenten. Door extra geld wordt de wijk niet alleen mooier, maar krijgen de bewoners ook betere kansen om volop mee te doen in de samenleving.

Ook nieuwe Nederlanders moeten mee kunnen doen. Daarom zetten we nog eens extra de schouders onder hun inburgering: die moet beter, en nog lang niet iedereen is ingeburgerd.

Veilig
Het vijfde punt, dat is veiligheid, en respect voor elkaar. Pas als je je veilig voelt, en elkaar in je waarde laat, kun je elkaar vertrouwen. De regionale politie gaat zich extra inzetten voor veilige wijken. Jonge crimineeltjes worden aangepakt, en geweld wordt bestreden. De regering wil ook iets doen tegen alcoholmisbruik door jongeren, want vaak gebruiken jonge mensen geweld wanneer ze te veel hebben gedronken.

Er komen opvoedingskampen voor jongeren die dreigen te ontsporen. Op die kampen worden ze stevig begeleid.

Steeds vaker gebruiken criminelen het internet; ook neemt de fraude toe. Justitie gaat harder optreden tegen deze vormen van misdaad.

Gevangenissen moeten in het vervolg beter omgaan met veroordeelde criminelen: door een behandeling op maat, wordt de kans groter dat ze voortaan op het rechte pad blijven.

Betere overheid
Het zesde punt is een betere overheid. Ambtenaren, gemeentebesturen, provincies en het rijk - ze horen allemaal bondgenoot te zijn van de burgers. De mensen die samen de overheid vormen, moeten knopen durven doorhakken en beseffen dat zij de burgers dienen.

De regering maakt plannen om de ambtenaren van het rijk in de toekomst op een andere manier te laten werken. Ook heeft de regering met gemeenten en provincies afgesproken welke taken hun ambtenaren precies moeten uitvoeren voor de burgers.
De grootste ergernissen van de bevolking worden het eerst aangepakt. Zo hoef je straks voor minder dingen een vergunning aan te vragen. Ook hoef je minder vaak te wachten voor een loket omdat je meer zelf kunt regelen via internet.

De meeste ondernemingen zijn bedoeld om geld te verdienen op de vrije markt; de regering wil dat er ook 'maatschappelijke ondernemingen' komen, om openbare diensten een duidelijke plaats te geven in de maatschappij.

De regering vindt het ook belangrijk dat iedereen kan genieten van kunst en cultuur. Daarvoor komt er een nieuw cultuurfonds.

Deze zes punten van het regeringsbeleid hebben samen één doel: ze moeten leiden tot groei, duurzaamheid, respect en solidariteit. Dan kunnen we omgaan met veranderingen, en kunnen we alles bewaren, en sterker maken, wat ons dierbaar is.

Nederlandse Antillen
Het koninkrijk Nederland is niet alleen het land aan de Noordzee; ook Aruba en de Nederlandse Antillen zijn er deel van. De verhoudingen tussen de onderdelen van het koninkrijk gaan volgend jaar op de schop. Ik ben blij dat alle eilandgebieden van de Nederlandse Antillen hieraan meewerken.

Het gaat in deze troonrede vaak over de overheid. Maar de samenleving bestaat uit burgers. De regering wil met alle inwoners werken aan een Nederland waarin iedereen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden kan voelen. Dan moeten we wel respect voor elkaar hebben, en we moeten ons houden aan de Nederlandse wetten en regels. In onze Grondwet staat dat alle burgers voor de wet gelijk zijn. En dat iedereen vrijheid van godsdienst heeft, vrijheid van levensovertuiging, en vrijheid van meningsuiting. Het is belangrijk dat iedereen van die rechten kan gebruikmaken. Maar daarvoor zijn we allemaal verantwoordelijk, en we moeten ook allemaal verdraagzaam zijn. Als we samen werken en samen leven, dan staan we sterk.

Leden van de Eerste en Tweede Kamer.

U bent allemaal net zo verschillend als de Nederlandse bevolking. U heeft een grote verantwoordelijkheid voor het land. De regering wil ook het komend jaar goed met u samenwerken. Veel mensen wensen u wijsheid bij uw werk, en bidden net als ik dat u daarbij kracht en Gods zegen krijgt.

(Bron: Wereldomroep)


Hiervoor: "Hillsong United II" | Hierna: "Scherven" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!